Uppförandekod för TFS-gruppen global hanger management

Föreliggande uppförandekod baserar sig på företagets värderingar. Syftet består i att säkerställa att samtliga medarbetare och chefer i TFS-gruppen lever och handlar i enlighet med de värderingar och bestämmelser som ingår i denna. TFS uppförandekod kan inte behandla alla ämnesområden i detalj, men ska förmedla en principiell och tydlig bild av det beteende som vi väntar oss av alla våra medarbetare och på alla verksamhetsplatser.

Företaget kommunicerar uppförandekoden och dess genomförande gentemot arbetstagare, affärspartner och andra intressegrupper, t.ex. genom tillkännagivande på den egna webbplatsen. TFS är redo att föra en dialog om uppförandekodens innehåll. Företagshemligheter och affärsinformation från tredje part behandlas diskret och konfidentiellt.

Efterlevnad av lagar

Samtliga av TFS-gruppens verksamheter måste uppfylla alla tillämpliga lagstadgade krav på nationell och internationell nivå. TFS-gruppen åtar sig dessutom att följa eventuella gällande lagar och bestämmelser för bekämpning av mutor och korruption vid alla sina affärsverksamheter.

Förbud mot diskriminering och ofredanden

TFS-gruppen ska inte tillåta några som helst diskriminerande åtgärder eller begå sådana handlingar. Med diskriminering avses alla typer av särbehandling, utestängning eller favoriserande som begränsar likabehandlingen eller möjligheterna att få tillgång till arbete och sysselsättning, och som möjligen kan härledas till hudfärg, kön, trosbekännelse, politisk övertygelse, ålder, nationell, social eller etnisk härkomst, familjeskyldigheter eller liknande överväganden av sådant slag. Dessutom arbetar TFS-gruppen för att arbetsplatserna ska vara fria från ofredanden och trakasserier av alla slag. Rätten till åsiktsfrihet och yttrandefrihet skyddas och garanteras.

Löner och förmåner

Företaget garanterar att inte betala ut några löner som ligger under den lagstadgade minimilönen. De löner som betalas ut till medarbetarna måste uppfylla alla gällande lagar om löner, inklusive bestämmelserna om minimilöner, övertid och lagstadgade förmåner.

Arbetstid

TFS-gruppen garanterar att de arbetstidsbegränsningar som gäller enligt lag iakttas. Den maximalt tillåtna arbetstiden per vecka regleras enligt den nationella lagstiftningen och i överensstämmelse med de internationella arbetsorganisationernas konventioner. Begränsningen av övertiden regleras enligt de regionala skyldigheter som följer av lag resp. avtal. Arbetstagarna har rätt till åtminstone en ledig dag per kalendervecka, med undantag för extraordinära omständigheter under en begränsad period. Företagsledningen ser till att de arbetspauser som är nödvändiga för att medarbetarnas säkerhet och hälsa inte ska äventyras, hålls.

Förbud mot barnarbete

TFS-gruppen godtar ingen sysselsättning av barn under 15 år, såvida det inte är tillåtet enligt lagstadgade bestämmelser. Sysselsättning av barn under 14 år godtas inte under några omständigheter. För det fall att de gällande lagarna föreskriver en högre minimiålder för anställning eller den obligatoriska skolgången avslutas vid över 15 års ålder, anses denna åldersgräns gälla. Allmänna utbildnings- eller träningsprogram som barn deltar i vid skolor eller andra institutioner, omfattas inte av denna begränsning. Alla unga arbetstagare måste skyddas mot att utföra arbeten som med all sannolikhet är farliga eller inverkar negativt på barnets utbildning, eller också äventyrar barnets hälsa eller hans eller hennes fysiska, psykiska, sociala, mentala eller moraliska utveckling.

Förbud mot tvångsarbete

TFS-gruppen använder sig inte av vare sig tvångsarbete eller annat påtvingat arbete. Med detta avses varje arbete eller tjänst som utförs under hot om straff, eller för vars utförande någon inte har ställt sig till förfogande frivilligt. Likaså är det förbjudet att beslagta anställdas personliga identitetshandlingar vid tillträde av anställningen.

Föreningsfrihet

TFS-gruppen godkänner och respekterar arbetstagarnas rätt till föreningsfrihet samt deras rätt att fritt och oberoende välja sina företrädare, och garanterar att dessa företrädare inte utsätts för någon form av diskriminering.

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Företaget säkerställer att arbetsplatsen och dess omgivning (maskiner, utrustning och arbetsrutiner, kemiska arbetsämnen osv.) inte utgör någon risk för arbetstagarnas hälsa eller fysiska integritet. Lämpliga åtgärder för att minska risken för olyckor och för att förbättra arbetsvillkoren är syftet med optimeringsprogram som genomförs regelbundet. Arbetstagarna måste ha garanterad tillgång till dricksvatten, sanitära anläggningar och personalutrymmen. Dessa ska ha byggts i överensstämmelse med de lagstadgade bestämmelser som gäller för sådana anläggningar, och ska upprätthållas i enlighet med dessa bestämmelser. Arbetsplatsen och dess omgivning måste ha lämpliga nödutgångar, brandskyddssystem och tillräcklig belysning. Det ska också ses till att det finns adekvat skydd för icke-rökare.

Miljö och hållbarhet

Företaget uppfyller de gällande bestämmelser om miljöskydd som rör verksamheterna på respektive verksamhetsplatser. Företaget agerar på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt på alla verksamhetsplatser. Rutiner och standarder för avfallshantering, för hantering och omhändertagande av kemiska och andra farliga material, för utsläpp och för behandling av avloppsvatten, måste åtminstone uppfylla de lagstadgade minimikraven eller överstiga dessa. TFS-gruppen är medveten om att tillgången på alla råvaror är begränsad och att det därför finns ett ansvar gentemot efterföljande generationer. Baserat på de tre områdena ekologi, ekonomi och socialt ansvar säkerställer företaget att dess produkter och tillverkningsprocesser är förenliga med kraven på en hållbar utveckling.

Anti-Korruption

TFS förbjuder varje form av korruption. Anställda på TFS, liksom tredje part, för vilken denna denna policy gäller, får inte ta emot, ge bort eller erbjuda några somhelst mutor, kickbacks , korrupta betalningar, smörjningsbetalningar eller orimliga gåvor till statliga tjänstemän eller juridiska personer eller acceptera dessa från sagda personer, oavsett lokala affärsmetoder eller vanor. Allla anställda hos TFS och även tredje part som agerar på uppdrag av TFS, måste följa de befintliga anti-korruptionsregler och förordningar, inklusive U.K. Bribery Act (UKBA).