Kodex chování ve skupině TFS global hanger management

Tento kodex chování vychází z hodnotových představ našeho podniku. Účel kodexu spočívá v zajištění toho, aby všichni pracovníci a manažeři skupiny TFS žili a jednali dle hodnot a ustanovení obsažených v kodexu. Kodex chování TFS nedokáže podrobně obsáhnout každou tematickou oblast, měl by ale zprostředkovat principiální a jednoznačné chápání takového chování, jaké očekáváme od všech našich pracovníků a na všech pracovištích.

Náš podnik komunikuje kodex chování a jeho uvedení do praxe pro zaměstnance, obchodní partnery a jiné zájmové skupiny, a to např. formou jeho uveřejnění na naší internetové stránce. Skupina TFS je ochotná vést dialog ohledně obsahu našeho kodexu chování. Zacházení s provozními tajemstvími a obchodními informacemi třetích osob probíhá citlivě a důvěrně.

Dodržování zákonů

Veškeré obchodní činnosti skupiny TFS musí odpovídat všem aplikovatelným zákonným požadavkům na státní i mezinárodní úrovni. Skupina TFS se dále zavazuje, že bude během veškeré své obchodní činnosti dodržovat případně platné zákony a předpisy proti uplácení a korupci.

Zákaz diskriminace a obtěžování

Skupina TFS nedopustí ani nebude provádět jakákoliv diskriminační opatření nebo jednání. Diskriminace znamená jakýkoliv druh rozlišování, vyloučení nebo protěžování, jež omezuje rovné zacházení nebo možnosti přístupu k práci a zaměstnání, a již lze popřípadě odvodit od barvy pleti, pohlaví, náboženského vyznání, politického přesvědčení, věku, národního, sociálního nebo etnického původu, rodinných závazků nebo podobných úvah tohoto druhu. Skupina TFS se navíc hlásí k takovým pracovištím, kde není místo pro obtěžování a šikanování jakéhokoli druhu. Chráníme a zajišťujeme právo na svobodný názor a svobodu vyjadřování.

Mzdy a zvýhodnění

Náš podnik garantuje, že nebude vyplácet mzdy nižší než je zákonně platná minimální mzda. Mzdy vyplácené pracovníkům musí splňovat všechny platné zákony týkající se mezd a platů, a to včetně ustanovení o minimálních platech, přesčasech a zákonem stanovených zvýhodněních.

Pracovní doba

Skupina TFS zaručuje, že budou dodržována platná zákonná omezení pracovní doby. Maximální povolenou týdenní pracovní dobu upravují zákony jednotlivých států, a to v souladu s konvencemi mezinárodních organizací práce. Omezení pracovní doby se řídí regionálními zákonnými, resp. smluvními povinnostmi. Zaměstnanci mají - s výjimkou mimořádných okolností a po omezenou dobu - právo na přinejmenším jeden volný den v každém kalendářním týdnu. Vedení podniku zajistí požadované přestávky v práci, aby neohrozilo bezpečnost a zdraví pracovníků.

Zákaz práce dětí

Skupina TFS neakceptuje jakékoli zaměstnávání dětí mladších 15 let, což neplatí v případech, když to dovoluje zákonné ustanovení, v žádném případě ovšem ne dětí mladších 14 let. V těch případech, když platné zákony předepisují vyšší minimální věk pro zaměstnání nebo když věk školní docházky končí po 15. roku, se tento věkový limit považuje za platný. Pod tato omezení nespadají všeobecné vzdělávací nebo tréninkové programy, jichž se účastní děti ve školách nebo jiných institucích. Všechny mladé zaměstnance je nutno chránit před jakýmikoliv takovými pracemi, které jsou dle všeho předpokládatelně nebezpečné nebo negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo také ohrožují jeho zdraví nebo jeho tělesný, duševní, sociální, duchovní nebo morální rozvoj.

Zákaz nucené práce

Skupina TFS nevyužívá nucenou ani povinnou práci, čímž se zde rozumí jakákoli práce nebo služba, která byla provedena pod výhrůžkou potrestání nebo pro jejíž provedení se někdo nenabídl k dispozici dobrovolně. Rovněž se zakazuje zadržovat osobní doklady zaměstnaných osob při nástupu do služebního poměru.

Svoboda shromažďování

Skupina TFS uznává a respektuje právo zaměstnanců na svobodu shromažďování, jakož i jejich právo svobodné a nezávislé volby svých zástupců, a garantuje, že tito zástupci nebudou vystaveni žádné formě diskriminace.

Zdraví a bezpečnost na pracovišti

Náš podnik zajistí, aby pracoviště ani jeho okolí (stroje, předměty výstroje a pracovní postupy, pracovní chemikálie atd.) neohrožovaly tělesnou konstituci ani zdraví zaměstnanců. Cílem pravidelně se opakujících optimalizačních programů jsou vhodná opatření k redukci nebezpečí nehod a úrazů a ke zlepšení pracovních podmínek. Zaměstnanci musí mít zajištěný garantovaný přístup k pitné vodě, sanitárním zařízením a sociálním místnostem, které je nutno zřídit a posléze příslušně udržovat v souladu se všemi zde aplikovatelnými zákonnými předpisy. Pracoviště a jeho okolí musí disponovat vhodnými nouzovými východy, protipožárními zařízeními a dostatečným osvětlením. Rovněž musí být postaráno o adekvátní ochranu nekuřáků.

Životní prostředí a trvale udržitelné hospodaření

Náš podnik splňuje platná ustanovení pro ochranu životního prostředí, jež se týkají jeho závodů v jednotlivých lokalitách. Ve všech závodech jednáme s povědomím o ochraně životního prostředí. Postupy a standardy ohledně zacházení s odpadem, zacházení a likvidace chemických a jiných nebezpečných materiálů, ohledně emisí a úpravy odpadních vod musí odpovídat minimálně minimálním zákonným požadavkům nebo je převyšovat.

Skupina TFS si je vědoma toho, že všechny suroviny jsou pouze omezeně k dispozici, v důsledku čehož máme odpovědnost vůči příštím generacím. Vycházejíce ze tří prvků - ekologie, ekonomie a sociální odpovědnosti - zajišťuje náš podnik to, aby jeho produkty a výrobní procesy byly v souladu s požadavky kladenými na „trvale udržitelný vývoj“.

Protikorupční směrnice

Společnost TFS zakazuje jakýkoliv způsob korupce. Zaměstnanci společnosti TFS i třetí osoby, pro které platí tato směrnice, nesmí přijímat žádné úplatky, korupční platby, platby pro urychlení a ani nepředávat nepřiměřené dárky vládním úředníkům nebo právnickým osobám, tyto nabízet nebo od uvedených osob přijímat, bez ohledů na místní obchodní praktiky nebo zvyklosti. Všichni zaměstnanci společnosti TFS jakož i třetí osoby, které jednají z pověření společnosti TFS, musí jednat v souladu s platnými protikorupčními ustanoveními a pravidly, včetně U.K.Bribery Act (UKBA).