Ochrana údajů

Jsme velmi rádi, že vás naše společnost zajímá. Pro vedení společnosti TFS global hanger management GmbH má ochrana údajů mimořádně vysokou prioritu. Použití webové stránky TFS global hanger management GmbH je obecně možné bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud si subjekt přeje využít speciální služby naší společnosti prostřednictvím našeho webu, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Je-li vyžadováno zpracování osobních údajů a neexistuje-li pro takové zpracování žádný právní základ, obvykle získáváme od subjektu souhlas.

Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla subjektu, se vždy provádí v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů a v souladu s vnitrostátními předpisy o ochraně údajů používanými TFS global hanger management GmbH. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by naše společnost chtěla informovat veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů jsou dále subjekty informovány o svých právech.

Jako správce společnost TFS global hanger management GmbH zavedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Internetové přenosy údajů však mohou obecně mít bezpečnostní mezery, takže absolutní ochranu nelze zaručit. Z tohoto důvodu může každý subjekt volně předávat osobní údaje jiným způsobem, například telefonicky.

1. Definice termínů

Prohlášení o ochraně údajů společnosti TFS global hanger management GmbH je založeno na terminologii používané evropskými směrnicemi a poskytovateli předpisů při vydávání obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Prohlášení o ochraně údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom vysvětlili použité termíny předem.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme následující výrazy:

 • a) Osobní údaje

  Osobní údaje jsou všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt“). Fyzická osoba se považuje za identifikovatelnou, ať přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jedna nebo více zvláštních charakteristik, které mohou identifikovat fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

 • b) Subjekt

  Subjekt je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jehož osobní údaje správce zpracovává.

 • c) Zpracování

  Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo série operací prováděné s pomocí automatizovaných procesů nebo bez jejich pomoci v souvislosti s osobními údaji, jako je sběr, zachytávání, organizace, řazení, ukládání, přizpůsobení nebo úprava, čtení, dotazování, použití, zveřejňování prostřednictvím přenosu, distribuce nebo jiné formy poskytování, srovnání nebo propojení, omezení, výmaz nebo zničení.

 • d) Omezení zpracování

  Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • e) Profilování

  Profilování je jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, který spočívá ve skutečnosti, že se tyto osobní údaje používají k hodnocení určitých osobních aspektů, které se vztahují k fyzické osobě, zejména k aspektům analýzy a předpovídání související s výkonem práce, ekonomickou situací, zdravím, osobními údaji, preferencemi, zájmy, spolehlivostí, chováním, umístěním nebo změnou umístění této fyzické osoby.

 • f) Pseudonymizace

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nemohou být přiděleny konkrétnímu subjektu bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto doplňkové informace uchovávány samostatně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nemohou být přiřazeny k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) Odpovědná osoba nebo správce

  Odpovědná osoba nebo správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právem Unie nebo právem členských států, může být podle práva Unie nebo práva členských států stanovena odpovědná osoba nebo konkrétní kritéria pro její jmenování.

 • h) Smluvní zpracovatel

  Smluvním zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem odpovědné osoby.

 • i) Příjemce

  Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sděleny, bez ohledu na to, zda jde o třetí stranu nebo ne. Úřady, které mohou přijímat osobní údaje v rámci zvláštního vyšetřovacího mandátu podle práva Unie nebo práva členských států, se však za příjemce nepovažují.

 • j) Třetí osoba

  Třetí osoba je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, než je subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby oprávněné ke zpracování osobních údajů, za něž přímo odpovídá správce nebo zpracovatel.

 • k) Souhlas

  Souhlas je jakékoli vyjádření vůle dobrovolně poskytnuté subjektem v konkrétním případě informovaným způsobem a jednoznačně ve formě prohlášení nebo jiného jasného potvrzujícího aktu, se kterým subjekt uvádí, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

2. Jméno a adresa správce

Ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů je v ostatních členských státech Evropské unie a další ustanovení s charakterem ochrany údajů odpovědnou osobou:

TFS global hanger management GmbH
Pliniusstr. 5
48488 Emsbüren [Německo]

3. Jméno a adresa pověřence pro ochranu údajů

Jmenování pověřence pro ochranu údajů není pro naši společnost nezbytné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky společnosti TFS global hanger management GmbH shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, jakmile subjekt nebo automatizovaný systém vstoupí na webovou stránku. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Lze zaznamenat: (1) použité typy prohlížečů a verze, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) webovou stránku, z níž přístupový systém přistupuje k naší webové stránce (tzv. Referrer), (4) dílčí webové stránky, které používají přístupový systém na naší webové stránce, (5) datum a čas přístupu na web, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) další podobná data a informace, které slouží k odvrácení rizik v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných dat a informací nevyvíjí společnost TFS global hanger management GmbH žádné závěry o dotyčné osobě. Tyto informace jsou spíše potřebné k (1) správnému doručení obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na nich, (3) k zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologií našich webových stránek a ( 4) poskytování orgánům činným v trestním řízení informací nezbytných pro vymáhání práva v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace jsou proto statisticky vyhodnocovány společností TFS global hanger management GmbH na jedné straně a také s cílem zvýšit ochranu dat a bezpečnost dat v naší společnosti s cílem v konečném důsledku zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou ukládána odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a ukládá osobní údaje subjektu pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uchovávání, nebo pokud tak učiní evropský zákonodárce nebo jiný zákonodárce v zákonech nebo nařízeních, jejichž předmětem je správce.

Pokud účel uchovávání přestane platit nebo pokud doba uchovávání stanovená evropskou směrnicí a poskytovatelem nařízení nebo jiným odpovědným zákonodárcem vyprší, budou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

6. Práva subjektu

 • a) Právo na potvrzení

  Každý subjekt má právo udělené evropskou směrnicí a poskytovatelem předpisů požádat správce údajů o potvrzení, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jich týkají. Pokud si subjekt přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může kdykoli kontaktovat správce.

 • b) Právo na informace

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a poskytovatelem právních předpisů na bezplatné obdržení informací o osobních údajích, které jsou o něm uloženy, a jejich kopie od správce a to kdykoli. Evropský poskytovatel směrnice a nařízení dále poskytl subjektu poučení o těchto informacích:

  • Účely zpracování
  • Kategorie zpracovávaných osobních údajů
  • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím
  • Pokud je to možné, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby
  • Existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se jich týkají, nebo na omezení zpracování správcem nebo právo vznést proti takovému zpracování námitky
  • Právo podat stížnost orgánu dozoru
  • Pokud osobní údaje nejsou od subjektu údajů shromažďovány: Všechny dostupné informace o původu dat
  • Existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a - přinejmenším v těchto případech - smysluplných informací o příslušné logice, jakož i o rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů

  Subjekt údajů má rovněž právo na informace o tom, zda byly osobní údaje přeneseny do třetí země nebo do mezinárodní organizace. V takovém případě má subjekt údajů také právo na informace o příslušných zárukách v souvislosti s převodem.

  Pokud si subjekt údajů přeje toto právo na informace uplatnit, může kdykoli kontaktovat správce.

 • c) Právo na opravu

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a poskytovatelem nařízení požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále, s přihlédnutím k účelům zpracování, právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů - také prostřednictvím doplňkového prohlášení.

  Pokud si subjekt přeje uplatnit toto právo na opravu, může kdykoli kontaktovat správce.

 • d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a poskytovatelem nařízení požadovat od odpovědné osoby, aby osobní údaje, které se jí týkají, byly okamžitě vymazány, pokud nastane jeden z následujících důvodů a není-li zpracování nezbytné:

  • Osobní údaje byly pro tyto účely shromažďovány nebo zpracovávány jiným způsobem, pro který již nejsou nezbytné.
  • Subjekt odvolává svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR, nebo čl. 9 odst. 2 písm. A GDPR a pro zpracování neexistuje jiný právní základ.
  • Subjekt zpochybňuje zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné naléhavé legitimní důvody pro zpracování, nebo subjekt uje zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
  • Osobní údaje byly zpracovány nelegálně.
  • Vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým podléhá správce.
  • Osobní údaje byly shromažďovány v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR.

  Pokud existuje jeden z výše uvedených důvodů a subjekt si přeje, aby byly osobní údaje uložené společností TFS global hanger management GmbH vymazány, může se kdykoli obrátit na správce. Zaměstnanec společnosti TFS global hanger management GmbH zajistí okamžité vyřízení žádosti o vymazání.

  Pokud byly osobní údaje společností TFS global hanger management GmbH zveřejněny a naše společnost jako správce je povinna vymazat osobní údaje v souladu s čl. 17 odst. 1 GDPR, TFS global hanger management GmbH zohlední dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřených opatření, rovněž technické povahy, s cílem informovat ostatní správce údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že subjekt odstranil všechny odkazy na tyto osobní údaje nebo kopie těchto jiných správců údajů nebo požaduje replikaci těchto osobních údajů, není-li jejich zpracování nezbytné. Zaměstnanec společnosti TFS global hanger management GmbH zařídí v jednotlivých případech potřebné.

 • e) Právo na omezení zpracování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a poskytovatelem předpisů požádat správce, aby omezil zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  • Subjekt zpochybňuje přesnost osobních údajů po dobu, která umožňuje odpovědné osobě zkontrolovat přesnost osobních údajů.
  • Zpracování je nezákonné, subjekt odmítne osobní údaje smazat a místo toho požaduje, aby bylo použití osobních údajů omezeno.
  • Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt je potřebuje, aby uplatňoval, vykonal nebo bránil právní nároky.
  • Subjekt vznesl proti zpracování námitky v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud není jasné, zda legitimní důvody odpovědné osoby převažují nad důvody subjektu.

  Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených společností TFS global hanger management GmbH, může kdykoli kontaktovat správce. Zaměstnanec společnosti TFS global hanger management GmbH zajistí omezení zpracování.

 • f) Právo na přenositelnost dat

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a poskytovatelem právních předpisů přijímat osobní údaje, které se jí týkají, které byly subjektem poskytnuty odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jinému správci bez překážek od správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že zpracování je založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR, nebo čl. 9 odst. 2 písm. A nařízení GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR a zpracování se provádí pomocí automatizovaných procesů, pokud není zpracování nezbytné pro plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, které bylo převedeno na odpovědnou osobu.

  Kromě toho má subjekt při výkonu svého práva na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 odst. 1 GDPR právo na předávání osobních údajů přímo od jedné odpovědné osoby druhé, pokud je to technicky proveditelné, a pokud ano, nejsou tím dotčena práva a svobody ostatních osob.

  Pro uplatnění práva na přenositelnost dat může subjekt údajů kdykoli kontaktovat zaměstnance společnosti TFS global hanger management GmbH.

 • g) Právo na vznesení námitky

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a poskytovatelem právních předpisů z důvodů vyplývajících ze své konkrétní situace kdykoli proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, a které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. E). nebo F nařízení GDPR, vznést námitku. To platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  V případě námitky nebude společnost TFS global hanger management GmbH osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které převáží nad zájmy, právy a svobodami subjektu nebo že zpracování slouží k prosazení, uplatňování nebo hájení právních nároků.

  Pokud společnost TFS global hanger management GmbH zpracovává osobní údaje za účelem provozování přímé pošty, má subjekt právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy. To platí také pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud subjekt vznáší námitky proti zpracování TFS global hanger management GmbH pro účely přímého marketingu, nebude společnost TFS global hanger management GmbH osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

  Kromě toho má dotyčná osoba z důvodů vyplývajících ze své konkrétní situace právo vzhledem ke zpracování osobních údajů, které se jí týkají, které provádí TFS global hanger management GmbH pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 nařízení GDPR, vznést námitku, pokud takové zpracování není nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.

  Pro uplatnění práva na námitku může subjekt kontaktovat přímo kteréhokoli zaměstnance společnosti TFS global hanger management GmbHa nebo jiného zaměstnance. Subjekt má rovněž možnost uplatnit své právo vznést námitky v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, za použití automatizovaných postupů, které využívají technické specifikace.

 • h) Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a regulačními orgány, aby nepodléhala zpracování založeném výhradně na automatizovaném zpracování - včetně profilování -, které má právní účinky nebo je podobně významně ovlivňuje, pokud zpracování (1) není nezbytné pro uzavření nebo provedení smlouvy mezi subjektem a správcem nebo (2) je přípustné z důvodu práva Unie nebo členského státu, ke kterému se správce vztahuje, a tyto právní předpisy přijímají vhodná opatření chránit práva a svobody a legitimní zájmy subjektu nebo (3) došlo k jejich přijetí za výslovného souhlasu subjektu.

  Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem a odpovědnou osobou nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu, podniká společnost TFS global hanger management GmbH vhodná opatření k ochraně práv a svobod jakož i ochraně legitimních zájmů subjektu, které zahrnuje alespoň právo na zásah osoby ze strany správce, vyjádřit své vlastní postavení a napadnout rozhodnutí.

  Pokud si subjekt přeje uplatnit práva s ohledem na automatizovaná rozhodnutí, může se kdykoli obrátit na správce.

 • i) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně údajů

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a poskytovatelem právních předpisů kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pokud si subjekt přeje uplatnit své právo odvolat souhlas, může kdykoli kontaktovat správce.

 • j) Původ údajů

  Pokud osobní údaje nejsou právo na informace o původu údajů všech dostupných informací.

 • k) Právo podat stížnost orgánu dozoru

  Podle článku 77 GDPR můžete podat stížnost orgánu dozoru, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je nezákonné.

  Váš příslušný orgán je:

  Státní komisař pro ochranu údajů Dolní Sasko
  Prinzenstraße 5
  30159 Hannover

  Telefon: +49 (0) 511 120-4500
  Telefax: +49 (0) 511 120-4599
  E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

7. Ochrana údajů pro žádosti o pracovní místo a v procesu zpracování žádosti o pracovní místo

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem zpracování žádosti. Zpracování lze také provádět elektronicky. To je zejména případ, kdy žadatel zašle příslušné dokumenty žádosti osobě odpovědné za zpracování elektronickými prostředky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na webové stránce. Pokud správce uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou přenášená data uložena za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud správce údajů s žadatelem neuzavře pracovní smlouvu, budou dokumenty žádosti automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o odmítnutí, pokud neexistují žádné jiné legitimní zájmy správce údajů, které by byly v rozporu s vymazáním. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je například povinnost poskytnout důkaz v řízení podle zákona o rovném zacházení (AGG).

8. Právní základ pro zpracování

čl. 6 písm. A GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, kde získáváme souhlas pro konkrétní zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je subjekt stranou, jako je tomu například u operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby nebo protiplnění, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. B GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud naše společnost podléhá zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, jako je například plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. C GDPR. Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu nebo jiné fyzické osoby. To by například nastalo, kdyby byl návštěvník naší společnosti zraněn a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by zpracování bylo založeno na čl. 6, který je uveden v písm. D nařízení GDPR. Nakonec by mohly být operace zpracování založeny na základě čl. 6 písm. F nařízení GDPR. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základě, je-li zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, za předpokladu, že je nepřeváží zájmy, základní práva a svobody subjektu. Takové operace zpracování jsou nám povoleny zejména proto, že byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu usoudil, že legitimní zájem lze předpokládat, pokud je subjekt zákazníkem odpovědné osoby (47. bod odůvodnění 2 věta GDPR).

9. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm. F nařízení GDPR, je naším legitimním zájmem vykonávat naše obchodní činnosti ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

10. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání. Po uplynutí této lhůty budou příslušná data běžně vymazána za předpokladu, že již není třeba plnit nebo iniciovat smlouvu.

11. Právní nebo smluvní předpisy pro poskytování osobních údajů; nutnost uzavření smlouvy; povinnost subjektu poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Informujeme vás, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňové předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních předpisů (např. informace o smluvní straně). Někdy může být nutné uzavřít smlouvu, že nám subjekt poskytne osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Dotčená osoba je například povinna nám poskytnout osobní údaje, pokud naše společnost s ní uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouva nebude s dotyčnou osobou uzavřena. Předtím, než subjekt poskytne osobní údaje, musí subjekt kontaktovat jednoho z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec případ od případu vysvětlí, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je vyžadováno pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje včetně důsledků neposkytnutí osobních údajů.

12. Stávající automatizované rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Zdroj

Toto prohlášení o ochraně údajů bylo vytvořeno generátorem prohlášení o ochraně údajů společnosti DGD German Society for Data Protection GmbH, která pracuje jako externí referent pro ochranu údajů Augsburg, ve spolupráci s kolínským právníkem pro IT a ochranu údajů Christianem Solmecke.

Stav: 25.03.2020