NAŠE POSLÁNÍ, NAŠE VIZE, NAŠE HODNOTY

Poslání našeho podniku

TFS jedná odpovědně a investuje do dlouhodobého a ziskového růstu poskytovaných služeb orientovaných na systém cirkulace druhotných surovin a do souvisejících odvětví. K tomu musíme zjistit potřeby, jakož i nabídnout produkty a služby, které vyhovují požadavkům zákazníků, budoucím trhům a našemu životnímu prostředí.

Náš budoucí obraz

Chceme se stát mezinárodně významným podnikem poskytujícím služby pro systém cirkulace druhotných surovin.

Chceme být známými tím, že:

 • naši pracovníci odvádí vynikající práci,
 • naše produkty a služby mají vysokou kvalitu,
 • podporujeme zdraví a bezpečnost našich pracovníků,
 • se aktivně podílíme na životě společnosti,
 • jednáme ekologicky a zasazujeme se o zachování životního prostředí, ve kterém stojí za to žít,
 • jsme hospodářsky úspěšní a rosteme.

Díky mezinárodní činnosti, osobním výzvám a profesním možnostem rozvoje chceme být atraktivními pro kvalifikované pracovníky. Pracujeme v atmosféře otevřené komunikace a kolegiální spolupráce a podporujeme ochotu nést riziko a podnikatelské myšlení.

Orientujeme se na trh, nabízíme a požadujeme kvalitní produkty a kvalitní služby, udržujeme naše vztahy se zákazníky a dalšími obchodními partnery. Rozšiřujeme naše trhy, když inovativně přebíráme vedoucí roli ve vývoji produktů a ve službách.

V našem trhu přebíráme vedoucí roli. Sázíme na zájmy životního prostředí, našich pracovníků a našich zákazníků.

Naše hodnoty

Poctivost

Ve všech svých aktivitách jsme upřímní a féroví a trváme na důvěryhodném chování.

Toho dosáhneme, když vždy:

 • dodržujeme zákony,
 • důsledně sledujeme naše hodnoty,
 • respektujeme kulturu a specifika národů, se kterými jsme spojeni,
 • jsme otevření a prokazujeme vzájemnou důvěru a respekt.

Lidé

Respektujeme důstojnost a práva každého člověka. Naše individuální a společné jednání a vynikající schopnosti a výkony našich pracovníků nám dávají konkurenční výhody.

Toho dosáhneme, když:

 • zaměstnáme a zaškolíme kvalifikované uchazeče a podporujeme všechny pracovníky, kteří jsou připraveni k pracovnímu výkonu a motivováni,
 • vystupujeme za rovnost šancí,
 • vytváříme prostředí, které zaručuje našim pracovníkům spokojenost a zvyšuje jejich pocit vlastní hodnoty,
 • dáváme každému jednotlivci možnost plného nasazení jeho nadání,
 • naše pracovníky uznáváme, odměňujeme a povzbuzujeme k trvalým výkonům,
 • respektujeme lidská práva a odsuzujeme dětskou práci, nucenou práci, vykořisťování a nedůstojná pracoviště.

Životní prostředí, zdraví, bezpečnost

Zavazujeme se, že budeme chránit naše životní prostředí a zdraví, jakož i bezpečnost našich pracovníků. Stejný závazek přebíráme za města a obce, ve kterých vykonáváme činnost.

Toho dosáhneme, když:

 • naplňujeme dosažitelné ekologické standardy a šetříme zdroje,
 • vyvíjíme lepší možnosti na ochranu životního prostředí,
 • vytváříme a udržujeme humánní pracoviště bez úrazů,
 • obsáhle informujeme a zaručujeme bezpečnou manipulaci s našimi produkty,
 • jsme kdykoliv připraveni na úrazy a nouzové situace,
 • podporujeme zdravotní prevenci našich pracovníků.

Technologie

Technologie je pro nás dalším klíčem k úspěchu.

Toho dosáhneme, když

 • vyvíjíme, nabýváme a rozšiřujeme nové technologie,
 • důsledně aplikujeme nejpokrokovější technologii.

Obchodní vztahy

Zavazujeme se vyhovět požadavkům našich zákazníků, a to ke vzájemnému prospěchu.

Toho dosáhneme, když

 • se orientujeme na požadavky našich zákazníků,
 • nabízíme produkty a služby vysoké kvality,
 • vždy zohledňujeme zájmy našich obchodních partnerů.

Pokrok

Jsme připraveni se neustále zlepšovat a postavíme se každé výzvě.

Toho dosáhneme, když:

 • umožníme a podpoříme inovaci a přispějeme k neustálému zlepšování našich produktů, služeb, výrobních postupů, systémů a pracovišť,
 • aktivně zahrneme všechny pracovníky do procesu řízení kvality,
 • nabýváme a vytváříme nová obchodní odvětví
 • zvyšujeme naši výkonnost a jednáme vždy uvědoměle v souvislosti s náklady,
 • pro všechny srozumitelně definujeme a komunikujeme naše společné cíle a očekávání,
 • poskytujeme vyzývavá a atraktivní pracoviště,
 • podporujeme týmovou práci, otevřenou komunikaci a inovaci,
 • hodnotíme efektivitu organizačních postupů a procesů,
 • neustále optimalizujeme naše obchodní praktiky a pravidla.

Naše cíle a strategie

Naše cíle - a strategie, které jsou nutné pro jejich dosažení - odpovídají našemu obrazu budoucnosti a našim hodnotám.

Naše cíle se skládají ze šesti prvků:

1. Růst

Chceme dosáhnout takového tempa růstu, které dá našim pracovníkům a našim obchodním partnerům jistotu dlouhodobé a dobré spolupráce.

Plánujeme zvětšit náš stávající podnik a na mezinárodní úrovni připojit nová obchodní odvětví tím, že založíme nebo přikoupíme společnosti a podíly.

2. Rentabilita

Chceme přispívat ke zvýšení hodnoty našich společníků a dlouhodobě docílit renditu kapitálu, která je větší než náklady na investovaný kapitál.

Tohoto dosáhneme soustavným zlepšováním našich procesů, našich technologií a našeho chování při řízení společnosti. Přitom se orientujeme obzvlášť na výzvy našich obchodních partnerů. Zde se měříme s vedoucími konkurenčními firmami.

3. Mezinárodní perspektivy

Chceme být mezinárodním poskytovatelem služeb, který realizuje 50 % svého obratu mimo SRN.

I v budoucnu budeme sledovat mezinárodní strategii a vyvíjet globální organizaci, která disponuje zkušeným týmem stálých pracovníků s mezinárodními perspektivami.

4. Inovativní produkty / obchodní odvětví

V příštích 10 letech chceme docílit 25 % našich obratů novými produkty.

Podporujeme vývoj technologií odpovídajících trhu a zaujmeme vedoucí pozici ve vývoji a použití inovativních a ekonomicky výhodných procesů.

5. Lidé

Vyvíjíme mezinárodní základnu kvalifikovaných pracovníků a vytváříme partnerstvím charakterizované pracovní prostředí s rozsáhlým týmovým duchem a aktivní součinností.

To utvrzuje naše pracovníky, aby pracovali samostatně a úspěšně se podíleli na uskutečňování cílů podniku. Nabízíme konkurenceschopné odměňování a atraktivní systémy oceňování na podporu týmové práce a vlastní iniciativy.

6. Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

Jsme odpovědným členem společnosti.

Zavazujeme se chránit naše životní prostředí, garantovat zdraví a bezpečnost našich pracovníků, stejně jako uživatelů našich produktů a obcí, ve kterých vykonáváme činnost.

Vyvíjíme strategie a plány na vytvoření pracovišť bez úrazů a k zabránění zatížení životního prostředí. Podrobujeme se nejpřísnějším standardům na ochranu životního prostředí a bezpečnostním standardům. Zaručujeme bezpečnost našich produktů, služeb a jejich odpovědné používání našimi zákazníky. Naše inovace produktů mají trvale vést k lepšímu využívání zdrojů ve smyslu ochrany životního prostředí, k vysoké spokojenosti zákazníků, ke spokojenosti našich pracovníků a k dlouhodobým obchodním vztahům.