VÅRT UPPDRAG, VÅRA VISIONER, VÅRA VÄRDERINGAR

Vårt företagsuppdrag

TFS agerar ansvarsfullt och investerar i en långsiktig och lönsam tillväxt i tjänsteindustrin för återvinningskretslopp och därtill knutna områden. För det ändamålet måste vi ta reda på behoven och erbjuda de produkter och tjänster som uppfyller kundernas krav och som är förenliga med de framtida marknaderna och vår miljö.

Vår framtidsvision

Vi vill bli ett internationellt betydande tjänsteföretag för återvinningskretslopp.

Vi vill vara kända för att:

 • våra medarbetare gör ett utmärkt arbete,
 • våra produkter och tjänster är av hög kvalitet,
 • vi främjar våra medarbetares hälsa och säkerhet,
 • vi deltar aktivt i samhällslivet,
 • vi agerar på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt och engagerar oss för att bevara en levande miljö,
 • vi är ekonomiskt framgångsrika och växer.

Genom internationell verksamhet, personliga utmaningar och yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter vill vi vara attraktiva för kvalificerade medarbetare. Vi arbetar i ett klimat som präglas av öppen kommunikation och kollegialt samarbete, och vi främjar risktagande och entreprenörsmässigt tänkande.

Vi går i takt med marknaden, erbjuder och kräver kvalitetsprodukter och kvalitetstjänster, vårdar våra relationer med kunder och andra affärspartner. Vi utvidgar våra marknader genom att på det innovativa planet inta en ledande roll i produktutvecklingen och tillhandahållandet av tjänster.

På vår marknad intar vi en ledande roll. Vi engagerar oss i miljön, våra anställda och våra kunder.

Våra värderingar

Redlighet

Vid alla våra aktiviteter är vi ärliga och rättvisa och kräver ett pålitligt beteende.

Det uppnår vi genom att alltid:

 • följa lagarna,
 • konsekvent följa våra värderingar,
 • respektera kulturen och självständigheten i de nationer som vi är förbundna med,
 • vara öppna och visa varandra förtroende och respekt.

Människor

Vi respekterar varje människas värdighet och rättigheter. Vårt individuella och gemensamma agerande samt våra medarbetares utmärkta kompetens och prestationer ger oss konkurrensfördelar.

Detta uppnår vi genom att:

 • anställa och utbilda kvalificerade sökande samt att främja alla medarbetare som är redo för engagemang och prestation,
 • kämpa för lika möjligheter,
 • skapa en miljö som säkerställer våra medarbetares belåtenhet och ökar deras självkänsla,
 • ge varje enskild individ möjlighet att till fullo använda sina talanger,
 • uppskatta och belöna våra medarbetare och uppmuntra dem till ihållande prestationer,
 • respektera de mänskliga rättigheterna och fördöma barnarbete, tvångsarbete, utsugning och inhumana arbetsplatser.

Miljö, hälsa, säkerhet

Vi åtar oss att skydda vår miljö och våra medarbetares hälsa och säkerhet. Samma åtagande tar vi på oss när det gäller de städer och samhällen som vi är verksamma i.

Detta uppnår vi genom att:

 • förverkliga uppnåeliga miljöstandarder och skona resurser,
 • utveckla bättre möjligheter att skydda miljön,
 • skapa och bevara humana och olycksfria arbetsplatser,
 • tillhandahålla omfattande information och säkerställa en säker hantering av våra produkter,
 • alltid vara förberedda för olyckor och nödfall,
 • stödja förebyggande hälso- och sjukvård för våra medarbetare.

Teknik

Teknik är för oss ännu en nyckel till framgång.

Detta uppnår vi genom att:

 • utveckla, köpa och bygga ut nya tekniker,
 • konsekvent använda den mest avancerade tekniken.

Affärsrelationer

Vi åtar oss att uppfylla våra kunders krav i syfte att skapa ömsesidig nytta.

Detta uppnår vi genom att:

 • orientera oss mot våra kunders krav,
 • erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet,
 • alltid ta hänsyn till våra affärspartners intressen.

Framsteg

Vi är alltid redo att förbättra oss och antar varje utmaning.

Detta uppnår vi genom att:

 • möjliggöra och främja innovation samt bidra till den ständiga förbättringen av våra produkter, tjänster, tillverkningsprocesser, system och arbetsplatser,
 • låta alla medarbetare vara aktivt delaktiga i kvalitetsprocessen,
 • förvärva och utöka nya affärsområden,
 • öka vår prestationsförmåga och alltid agera kostnadsmedvetet,
 • definiera och kommunicera våra gemensamma mål och förväntningar på ett sätt som alla förstår,
 • tillhandahålla utmanande och attraktiva arbetsplatser,
 • kräva lagarbete, öppen kommunikation och innovation,
 • bedöma organisatoriska rutiners effektivitet,
 • alltid optimera våra affärsmetoder och regler.

Våra mål och strategier

Våra mål – och de strategier som är nödvändiga för att nå dessa – motsvarar vår framtidsvision och våra värderingar.

Våra mål består av sex områden:

1. Tillväxt

Vi vill uppnå en tillväxttakt som garanterar våra anställda och våra affärspartner ett långvarigt och gott samarbete.

Vi kommer att utvidga vår befintliga verksamhet och lägga till affärsområden på internationell nivå genom etableringar, förvärv och delägarskap.

2. Lönsamhet

Vi vill bidra till att öka värdet för våra delägare och på lång sikt få en avkastning på investerat kapital som är högre än kostnaderna för investeringen.

Vi kommer att nå det målet genom att kontinuerligt förbättra våra processer, våra tekniker och vår ledningsstil. I det sammanhanget orienterar vi oss särskilt mot våra affärspartners krav. Här mäter vi oss med de ledande konkurrenterna.

3. Internationella perspektiv

Vi vill bli en internationell tjänsteindustri som genererar mer än 50 procent av sin omsättning utanför Förbundsrepubliken Tyskland.

Vi kommer även i framtiden att följa en internationell strategi och utveckla en global organisation som har en erfaren personalstyrka med internationella perspektiv.

4. Innovativa produkter/affärsområden

Vi vill att 25 procent av vår omsättning ska härröra från nya produkter inom de kommande tio åren.

Vi främjar utvecklingen av marknadsanpassad teknik, och kommer att inta en ledande ställning inom utveckling och användning av innovativa och kostnadseffektiva processer.

5. Människor

Vi utvecklar en internationell bas av kvalificerade medarbetare och skapar en arbetsmiljö som präglas av samarbete och ömsesidig respekt med en omfattande laganda och aktiv samverkan.

Detta stärker våra medarbetare i att arbeta självständigt och att framgångsrikt medverka i förverkligandet av företagets mål. Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och attraktiva system för erkännande för att främja lagarbete och eget initiativtagande.

6. Miljö, hälsa och säkerhet

Vi är en ansvarskännande medlem i samhället.

Vi åtar oss att skydda vår miljö och att säkerställa hälsa och säkerhet, inte bara för våra medarbetare utan även för användarna av våra produkter och de samhällen där vi är verksamma.

Vi utvecklar strategier och planer för att skapa olycksfria arbetsplatser och för att undvika miljöpåverkan. Vi följer stränga miljö- och säkerhetsstandarder. Vi garanterar säkerheten hos våra produkter och tjänster, och ser till att våra kunder använder dessa på ett ansvarsfullt sätt. Våra produktinnovationer ska leda till en hållbart bättre användning av resurser i syfte att skydda miljön, hög belåtenhet hos våra kunder, nöjda medarbetare och långsiktiga affärsrelationer.