Dataskydd

Vi är mycket glada över att du är intresserad av vårt företag. Dataskydd har en särskilt hög prioritet för TFS global hanger management GmbHs affärsledning. Användning av TFS globala hanger management GmbH webbplats är i allmänhet möjlig utan att tillhandahålla några personuppgifter. Om en registrerad vill använda vårt företags specialtjänster via vår webbplats kan behandling av personuppgifter vara nödvändigt. Om behandling av personuppgifter krävs och det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling, får vi i allmänhet den registrerades samtycke.

Hanteringen av personuppgifter, till exempel en registrerads namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, utförs alltid i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för TFS globala hanger management GmbH. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter som vi samlar in, använder och bearbetar. Dessutom informeras de registrerade om sina rättigheter med hjälp av denna dataskyddsdeklaration.

Som registeransvarig har TFS global hanger management GmbH implementerat många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så komplett skydd som möjligt för de personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Icke desto mindre kan internetbaserade dataöverföringar i allmänhet ha säkerhetsbrister, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning kan alla registrerade personer gratis ge personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel via telefon.

1. Definitioner

Dataskyddsdeklarationen från TFS global hanger management GmbH är baserad på den terminologi som används av den europeiska riktlinjen och regleringsgivaren vid utfärdandet av General Data Protection Regulation (GDPR). Vår dataskyddsdeklaration ska vara lätt att läsa och förstå både för allmänheten och för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi förklara de termer som används i förväg.

Vi använder följande begrepp i denna dataskyddsdeklaration:

 • a) Personuppgifter

  Personuppgifter är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad "berörd person"). En fysisk person anses vara identifierbar om, direkt eller indirekt, särskilt genom tilldelning till en identifierare, t.ex. ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en online-identifierare eller en eller flera speciella egenskaper, uttrycket av den fysiska, fysiologiska, denna fysiska persons genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet kan identifieras.

 • b) berörd person

  Berörd person är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige.

 • c) bearbetning

  Bearbetning är alla operationer eller serier av operationer som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer i samband med personuppgifter såsom insamling, insamling, organisation, organisation, lagring, anpassning eller modifiering, läsning, fråga, användning, Offentliggörande genom överföring, distribution eller annan form av tillhandahållande, jämförelse eller länkning, begränsning, radering eller förstörelse.

 • d) begränsning av bearbetning

  Begränsning av bearbetningen är en markering av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.

 • e) Profilering

  Profilering är alla typer av automatiserad behandling av personuppgifter, som består i det faktum att dessa personuppgifter används för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt aspekter relaterade till arbetsprestanda, ekonomisk situation, hälsa, personlig Analysera eller förutsäga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller förändring av denna fysiska persons plats.

 • f) Pseudonymisering

  Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan tilldelas en specifik berörd person utan användning av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte kan tilldelas en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 • g) Ansvarig eller ansvarig för bearbetningen.

  Den person som är ansvarig för bearbetningen är den fysiska eller juridiska personen, den offentliga myndigheten, byrån eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syften och medel för behandling av personuppgifter. Om syftena och medlen för denna bearbetning specificeras av unionslagstiftningen eller lagen i medlemsstaterna, kan den ansvariga personen eller de specifika kriterierna för namngivning av dem tillhandahållas i enlighet med unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning.

 • h) Orderprocessor

  Orderprocessorn är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för den ansvariga personen.

 • i) Mottagare

  Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ till vilket personuppgifter lämnas, oavsett om det är en tredje part eller inte. Myndigheter som kan få personuppgifter som en del av ett specifikt utredningsmandat enligt unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning anses emellertid inte som mottagare.

 • j) Tredje part

  En tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ än den berörda personen, den registeransvarige, processorn och de personer som har behörighet att behandla personuppgifterna under direkt ansvar för den registeransvarige eller processorn.

 • k) Samtycke

  Samtycke är samtliga uttryck för vilja som den registrerade frivilligt ger för det specifika fallet på ett informerat sätt och otvetydigt i form av en förklaring eller annan tydlig bekräftande handling som den berörda indikerar att de samtycker till behandlingen av sina personuppgifter är.

2. Kontrollantens namn och adress

Ansvarig i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen, andra lagar om dataskydd som är tillämpliga i EU: s medlemsstater och andra bestämmelser med dataskyddskaraktär är:

TFS global hanger management GmbH
Pliniusstr. 5
48488 Emsbüren [Tyskland]

3. Dataskyddsombudets namn och adress

DiUtnämning av en dataskyddsombud är inte nödvändig för vår företagsstorlek.

4. Insamling av allmänna uppgifter och information

Webbplatsen för TFS global hanger management GmbH samlar in en serie allmänna data och information varje gång webbplatsen nås av en registrerad eller ett automatiserat system. Denna allmänna information och information lagras i serverns loggfiler. Följande kan spelas in: (1) de webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem går in på vår webbplats (så kallad referrer), (4) de undersidor som använder ett åtkomstsystem på vår webbplats kan kontrolleras, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en internetprotokolladress (IP-adress), (7) internetleverantören för åtkomstsystemet och (8) andra liknande data och information som tjänar till att avvärja risker vid attacker på våra informationsteknologisystem.

När man använder denna allmänna information och information drar TFS global hanger management GmbH inga slutsatser om den berörda personen. Snarare krävs denna information för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats och reklam för den, (3) säkerställa den långsiktiga funktionen i våra informationsteknologisystem och tekniken på vår webbplats och ( 4) att ge brottsbekämpande myndigheter den information som krävs för brottsbekämpning i händelse av ett cyberattack. Denna anonymt insamlade data och information utvärderas därför statistiskt av TFS global hanger management GmbH, å ena sidan och även i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag för att i slutändan säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter som vi bearbetar. Serverns loggfils anonyma data lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av berörd person.

5. Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den registeransvarige bearbetar och lagrar den registrerades personuppgifter endast under den tid som krävs för att uppnå lagringsändamålet eller om detta görs av den europeiska lagstiftaren eller annan lagstiftare i lagar och förordningar, vilken av datakontrollanten är föremål för, tillhandahölls.

Om lagringsändamålet upphör att gälla eller om en lagringsperiod som fastställs i europeiska direktiv och förordningar eller en annan ansvarig lagstiftare löper ut kommer personuppgifterna rutinmässigt att blockeras eller raderas i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

6. Den berörda personens rättigheter

 • a) Rätt till bekräftelse

  Varje registrerad har rätten beviljad av det europeiska direktivet och regleringsgivaren att be den registeransvarige om bekräftelse av om personuppgifter om dem behandlas. Om en registrerad vill utöva denna rätt till bekräftelse, kan han kontakta en anställd hos den registeransvarige när som helst.

 • b) Rätt till information

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten som beviljas av det europeiska direktivet och regleringsgivaren att när som helst få kostnadsfri information om de personuppgifter som lagras om honom eller henne och en kopia av denna information från den person som ansvarar för behandlingen. Dessutom har det europeiska direktivet och regleringsgivaren beviljat den registrerade informationen om följande information:

  • ehandlingsändamål
  • De kategorier av personuppgifter som behandlas
  • Mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller kommer att lämnas ut, särskilt till mottagare i tredjeländer eller till internationella organisationer
  • Om möjligt, kommer den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna lagras eller, om detta inte är möjligt, kriterierna för att bestämma denna varaktighet
  • Förekomsten av en rätt till korrigering eller radering av personuppgifterna om dem eller till begränsning av behandlingen av den ansvariga personen eller en rätt att invända mot denna behandling
  • Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet
  • Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: All tillgänglig information om uppgifternas ursprung
  • Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, i enlighet med artikel 22 punkterna 1 och 4 GDPR och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om den logik som är inblandad samt omfattningen och avsedda effekterna av sådan behandling för den berörda personen

  Den berörda personen har också rätt till information om huruvida personuppgifter har överförts till ett tredje land eller till en internationell organisation. Om detta är fallet har den berörda personen också rätten att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.

  Om berörd person vill utöva denna rätt till information kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • c) Rätt till rättelse

  Alla personer som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten som beviljas av det europeiska direktivet och regleringsgivaren att begära omedelbar korrigering av felaktiga personuppgifter om dem. Den berörda personen har dessutom rätt att, med beaktande av syftet med behandlingen, begära att fullständiga personuppgifter är fullbordade - också med hjälp av ett kompletterande uttalande.

  Om en berörd person vill utöva denna rätt till rättelse kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • d) Rätt till radering (rätt att glömmas)

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten som beviljas av det europeiska direktivet och regleringsgivaren att kräva av den ansvariga personen att personuppgifterna om dem raderas omedelbart om ett av följande skäl gäller och i den mån behandlingen inte är nödvändig:

  • Personuppgifterna samlades in för sådana ändamål eller behandlades på något annat sätt som de inte längre är nödvändiga för.
  • Den registrerade drar tillbaka sitt samtycke som behandlingen baserades på i enlighet med art. 6 punkt 1 bokstav a GDPR eller Art. 9 punkt 2 bokstaven a GDPR, och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.
  • I enlighet med art. 21 punkt 1 GDPR och det finns inget överväldigande berättigat skäl för behandlingen, eller den registrerade gör invändningar mot behandlingen enligt art. 21 punkt 2 GDPR för att invända mot bearbetning.
  • Personuppgifterna behandlades olagligt.
  • Radering av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet enligt unionslagstiftningen eller lagen i de medlemsländer som den registeransvarige är föremål för.
  • Personuppgifterna samlades in i relation till informationssamhällets tjänster som erbjuds i enlighet med art. 8 Punkt 1 DS-GVO.

  Om en av orsakerna som nämns ovan är tillämplig och en registrerad önskar att personuppgifter lagras av TFS global hanger management GmbH kan de kontakta en anställd hos kontrollenheten när som helst. Anställda i TFS global hanger management GmbH kommer att ordna att begäran om borttagning ska följas omedelbart.

  Har personuppgifterna från TFS global hanger management GmbH offentliggjorts är vårt företag ansvarigt enligt Art. 17 punkt 1 GDPR för att radera personuppgifterna, vidtar TFS global hanger management GmbH lämpliga åtgärder, även av teknisk karaktär, med beaktande av tillgänglig teknik och implementeringskostnader, till andra personer som ansvarar för databehandling som behandlar publicerade personuppgifter för att informera dig om att den registrerade har bett dessa andra personer som är ansvariga för databehandlingen att ta bort alla länkar till denna personuppgifter eller kopior eller kopior av denna personuppgifter, såvida inte behandlingen är nödvändig. Anställda i TFS global hanger management GmbH ordnar det nödvändiga i enskilda fall.

 • e) Rätt till begränsning av behandlingen

  Alla personer som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten som beviljas av det europeiska direktivet och regleringsgivaren att begära den registeransvarige att begränsa behandlingen om ett av följande villkor är uppfyllda:

  • Den registrerade bestrider personuppgifternas noggrannhet under en tidsperiod som gör det möjligt för den ansvariga att kontrollera personuppgifternas riktighet.
  • Behandlingen är olaglig, den registrerade vägrar ta bort personuppgifterna och begär istället att användningen av personuppgifterna begränsas.
  • Den registeransvarige behöver inte längre personuppgifterna i syfte att behandla, men den berörda personen behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.
  • Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med Art. 21 paragraf 1 GDPR och det är ännu inte klart om den berörda personens berättigade skäl överväger den registrerades

  Om ett av ovanstående krav uppfylls och en registrerad önskar begära begränsning av personuppgifter som lagras av TFS global hanger management GmbH, kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige. Anställda i TFS global hanger management GmbH kommer att se till att behandlingen är begränsad.

 • f) Rätt till dataportabilitet

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten som beviljas av det europeiska direktivet och regleringsgivaren att ta emot de personuppgifter som rör dem, som lämnades till en ansvarig person av den registrerade, i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder från den registeransvarige till vilken personuppgifterna tillhandahölls, förutsatt att behandlingen bygger på samtycke i enlighet med artikel. 6 punkt 1 bokstav a GDPR eller Art. 9 punkt 2 bokstäver en GDPR eller på ett kontrakt i enlighet med artikel. 6 (1) (b) GDPR och behandlingen utförs med hjälp av automatiserade processer, såvida inte bearbetningen är nödvändig för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller för att utöva en officiell myndighet som har överförts till den ansvariga personen.

  Vidare när man utövar sin rätt till dataportabilitet i enlighet med art. 20 punkt 1 GDPR rätten att överföra personuppgifterna direkt från en ansvarig person till en annan ansvarig person, i den mån detta är tekniskt genomförbart och under förutsättning att detta inte påverkar andra människors rättigheter och friheter.

  För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade kontakta en anställd i TFS global hanger management GmbH när som helst.

 • g) Rätt att invända

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten som beviljas av det europeiska direktivet och regleringsgivaren, av skäl som härrör från deras särskilda situation, när som helst mot behandling av personuppgifter om dem, som är baserade på art. 6 punkt 1 bokstäver e eller f GDPR, du måste lämna in invändningar. Detta gäller också för profilering baserat på dessa bestämmelser.

  I händelse av invändning kommer TFS global hanger management GmbH inte längre att behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan visa tvingande skäl för behandling som är värd att skydda som uppväger den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara juridiska fordringar.

  Om TFS global hanger management GmbH behandlar personuppgifter för att driva direktreklam har den registrerade rätten att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter i syfte att sådan reklam. Detta gäller också för profilering i den mån det är kopplat till sådan direktreklam. Om den registrerade invänder mot TFS global hanger management GmbHs behandling för direkt marknadsföringsändamål kommer TFS global hanger management GmbH inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

  Dessutom har den berörda personen rätten att, av skäl som uppstår från deras särskilda situation, motvända sig behandling av personuppgifter som rör dem, som utförs av TFS global hanger Management GmbH för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med art. 89 (1) GDPR, att invända, såvida inte sådan bearbetning är nödvändig för att fullgöra en uppgift i allmänhetens intresse.

  För att utöva invändningsrätten kan den registrerade kontakta alla anställda i TFS global hanger management GmbHa eller någon annan anställd direkt. Den registrerade står också fritt att utöva sin rätt att invända i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, oavsett direktiv 2002/58 / EG, med hjälp av automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer.

 • h) Automatiserade beslut i enskilda fall inklusive profilering

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten som beviljas av det europeiska direktivet och tillsynsmyndigheten att inte bli föremål för ett beslut baserat endast på automatiserad behandling - inklusive profilering - som har en rättslig effekt på dem eller på liknande sätt påverkar dem väsentligt, om beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den registeransvarige, eller (2) är tillåtet på grund av unionslagstiftningen eller medlemsstatens lag som den registeransvarige omfattas och denna lagstiftning vidtar lämpliga åtgärder att skydda den registrerades rättigheter och friheter såväl som den registrerades legitima intressen eller (3) med uttryckligt samtycke från den registrerade.

  Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett kontrakt mellan den registrerade och den ansvariga personen eller (2) det fattas med uttryckligt samtycke från den registrerade, vidtar TFS global hanger management GmbH lämpliga åtgärder för att skydda rättigheter och friheter såväl som för att skydda den registrerades legitima intressen, som åtminstone innefattar rätten att få ingripande från en person från den ansvariga, att ange sin egen ställning och bestrida beslutet.

  Om den registrerade vill hävda rättigheter med avseende på automatiserade beslut kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • i) Rätt att dra tillbaka samtycke enligt lagen om dataskydd

  JVarje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätten beviljas av det europeiska direktivet och regleringsgivaren att återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter när som helst.

  Om den registrerade vill utöva sin rätt att återkalla samtycke kan de när som helst kontakta en anställd hos den registeransvarige.

 • j) Uppgifternas ursprung

  Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade har du rätt till information om all tillgänglig information om uppgifternas ursprung.

 • k) Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten

  Enligt art. 77 GDPR, kan du klaga till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig.

  Din behöriga myndighet är:

  Den statliga kommissionären för dataskydd Niedersachsen
  Prinzenstraße 5
  30159 Hannover

  Telefon: +49 (0) 511 120-4500
  Telefax: +49 (0) 511 120-4599
  E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

7. Dataskydd för ansökningar och i ansökningsprocessen

Controller samlar in och behandlar personuppgifter från sökande i syfte att behandla ansökningsprocessen. Bearbetning kan också göras elektroniskt. Detta är särskilt fallet om en sökande skickar relevanta ansökningsdokument till den person som ansvarar för behandling på elektronisk väg, till exempel via e-post eller via ett webbformulär på webbplatsen. Om den registeransvarige ingår ett anställningsavtal med en sökande, kommer de överförda uppgifterna att lagras i syfte att behandla anställningsförhållandet i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Om den registeransvarige inte ingår ett anställningsavtal med den sökande raderas ansökningsdokumenten automatiskt två månader efter tillkännagivandet om avslaget, under förutsättning att det inte finns några andra berättigade intressen för den registeransvarige som strider mot borttagningen. Andra legitima intressen i denna mening är till exempel en skyldighet att lämna bevis i ett förfarande enligt lagen om allmän likabehandling (AGG).

8. Rättslig grund för behandling

Art. 6 GDPR tjänar vårt företag som den rättsliga grunden för bearbetning av verksamheter där vi får medgivande för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för genomförandet av ett kontrakt som den registrerade är part i, liksom fallet med till exempel bearbetningsoperationer som är nödvändiga för leverans av varor eller tillhandahållande av någon annan tjänst eller övervägande, baseras behandlingen på Art. 6 Enligt GDPR. Detsamma gäller för sådana bearbetningsoperationer som är nödvändiga för att genomföra förhandskontrakt, till exempel vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag är föremål för en juridisk skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, såsom att uppfylla skatteplikt, är behandlingen baserad på Art. 6 Enligt. c GDPR. I sällsynta fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändigt för att skydda den registrerades eller en annan fysisk person. Detta skulle till exempel vara fallet om en besökare till vårt företag skadades och hans namn, ålder, hälsoförsäkring eller annan viktig information måste vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen baseras på Art. 6 Enligt. d GDPR. I slutändan kan bearbetningsoperationerna baseras på Art. 6 Enligt. f GDPR. Bearbetningstransaktioner som inte omfattas av någon av de ovannämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandling är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse från vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte uppväger dem. Sådana bearbetningsoperationer är tillåtna för oss särskilt eftersom de har nämnts specifikt av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg han att ett legitimt intresse kunde antas om den registrerade är en kund hos den ansvariga personen (skäl 47 meningen 2 GDPR).

9. Berättigade intressen i behandlingen som drivs av den registeransvarige eller en tredje part

Är behandlingen av personuppgifter baserad på artikel 6 I lit. f GDPR är vårt legitima intresse av att bedriva vår verksamhet till förmån för alla våra anställda och våra aktieägare.

10. Varaktighet för vilken personuppgifterna lagras

Kriteriet för lagring av personuppgifter är respektive laglig lagringsperiod. Efter att perioden har löpt ut raderas motsvarande data rutinmässigt under förutsättning att de inte längre är skyldiga att uppfylla eller inleda ett kontrakt.

11. Rättsliga eller avtalsregler för tillhandahållande av personuppgifter; Nödvändighet för att ingå avtal; Den registrerades skyldighet att lämna personuppgifter; möjliga konsekvenser av att inte tillhandahålla

Vi kommer att informera dig om att tillhandahållande av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skatteregler) eller också kan vara resultatet av avtalsregler (t.ex. information om den avtalsslutande parten). Ibland kan det vara nödvändigt att ingå ett avtal om att en registrerad förser oss med personuppgifter som vi därefter måste behandla. Till exempel är den berörda personen skyldig att förse oss med personuppgifter om vårt företag ingår ett avtal med dem. Underlåtenhet att lämna personuppgifter skulle leda till att kontraktet inte ingås med den berörda personen. Innan den registrerade lämnar personuppgifter måste den registrerade kontakta en av våra anställda. Vår anställd klargör den berörda personen från fall till fall huruvida tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller kontrakt eller är nödvändigt för att ingå avtalet, om det finns en skyldighet att lämna personuppgifterna och konsekvenserna av att inte lämna personuppgifterna.

12. Vid ett tillhandahållet automatiserade beslutsfattande

Som ett ansvarsfullt företag använder vi inte automatiskt beslut eller profilering.

Källa

Denna dataskyddsdeklaration skapades av generatorn för dataskyddsdeklaration från DGD German Society for Data Protection GmbH, som arbetar som extern dataskyddsombud Augsburg, i samarbete med Kölner IT- und Datenschutz Anwalt Christian SolmeckeKöln IT och dataskyddsadvokat Christian Solmecke.

Version: 25.03.2020