Gegevensbescherming

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Het management van TFS global hanger management GmbH hecht bijzonder veel belang aan gegevensbescherming. De internetpagina's van TFS global hanger management GmbH kunnen over het algemeen worden gebruikt zonder dat er persoonsgegevens worden verstrekt. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten die door ons bedrijf via onze website worden aangeboden, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Indien het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij in het algemeen de toestemming van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een persoon, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de basisregelgeving voor gegevensbescherming en met inachtneming van de landspecifieke voorschriften voor gegevensbescherming die van toepassing zijn op TFS global hanger management GmbH. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Bovendien informeert deze privacyverklaring de betrokkenen over hun rechten.

TFS global hanger management GmbH heeft als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Desalniettemin kunnen er bij de overdracht van gegevens via het internet veiligheidslacunes ontstaan, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve wijze, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van TFS global hanger management GmbH is gebaseerd op de terminologie die wordt gebruikt door de Europese richtlijn en regelgever bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen uitleggen.

In deze privacyverklaring gebruiken we de volgende termen:

 • a) Persoonsgegevens

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"). Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) Betrokkene

  Een betrokken persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

 • c) Verwerking

  Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 • d) Beperking van verwerking

  Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel hun toekomstige verwerking te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens kan niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

  De verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen voor deze verwerking worden gespecificeerd door het Unierecht of de wetgeving van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor het benoemen ervan worden verstrekt overeenkomstig het Unierecht of de wetgeving van de lidstaten.

 • h) Verwerker

  De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de verantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt.

 • i) Ontvanger

  De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die mogelijk persoonsgegevens ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j) Derde

  Een derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of verwerker te verwerken.

 • k) Toestemming

  Onder "toestemming" wordt verstaan elke vrijelijk gegeven specifieke en geïnformeerde uiting van de wil van de betrokkene op geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene zijn instemming met de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens kenbaar maakt.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met gegevensbeschermingskarakter zijn:

TFS global hanger management GmbH
Pliniusstr. 5
48488 Emsbüren [Duitsland]

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming is niet nodig voor onze bedrijfsgrootte.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van TFS global hanger management GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden vastgelegd: (1) de gebruikte browsertypes en versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde verwijzer), (4) de subwebsites, die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere vergelijkbare gegevens en informatie die dienen om risico's te voorkomen in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt TFS global hanger management GmbH geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder vereist om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de advertenties ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te verzekeren en ( 4) wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor wetshandhaving in geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch geëvalueerd door TFS global hanger management GmbH en ook met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonsgegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer de Europese richtlijn en verordening of enige andere wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen daarin voorziet.

Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een opslagperiode bepaald door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere verantwoordelijke wetgever verloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

6. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te krijgen of de hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b) Recht op informatie

  Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese richtlijn en regelgever wordt verleend om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking. Bovendien hebben de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

  • De verwerkingsdoeleinden
  • De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties
  • Indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
  • Het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die erop betrekking hebben of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke persoon of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
  • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  • Als de persoonsgegevens niet worden verzameld bij de betrokkene: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de data
  • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met artikel 22, leden 1 en 4 van de AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de reikwijdte en beoogde effecten van dergelijke verwerking voor de betrokkene

  De betrokkene heeft ook het recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de overdracht.

  Als een betrokkene dit recht op informatie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) Recht op correctie

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, met toestemming van de Europese wetgever, onverwijld de correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring.

  Als een betrokkene dit recht op correctie wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, op grond van de Europese richtlijnen en verordeningen, van de verwerkingsverantwoordelijke de onmiddellijke verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is en op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of op een andere manier verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a van de AGV of art. 9 lid 2 letter a van de AGV, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AGV en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de AGV.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met art. 8 lid 1 van de AGV.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene persoonsgegevens wil laten verwijderen door TFS global hanger management GmbH, kunnen ze te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van TFS global hanger management GmbH zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Indien de persoonsgegevens van TFS global hanger management GmbH openbaar zijn gemaakt en onze onderneming als verwerkingsverantwoordelijke verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1, van de AGV, zal TFS global hanger management GmbH passende maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten, om andere verwerkingsverantwoordelijken van de gepubliceerde persoonsgegevens te informeren dat de betrokkene heeft verzocht dat deze andere verwerkingsverantwoordelijken alle links naar deze persoonsgegevens of alle kopieën of replica's van deze persoonsgegevens verwijderen. De medewerker van TFS global hanger management GmbH regelt in individuele gevallen het nodige.

 • e) Recht op beperking van verwerking

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de verantwoordelijke persoon in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 lid 1 van de AVG en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovenstaande vereisten is voldaan en een betrokkene de beperking van door TFS global hanger management GmbH opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van TFS global hanger management GmbH zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.

 • f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, zoals bepaald in de Europese richtlijnen en verordeningen. U heeft ook het recht om deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

  Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdracht overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke persoon naar de andere worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van TFS global hanger management GmbH.

 • g) Recht op bezwaar

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, dat door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen is toegekend, om op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens die op grond van zijn specifieke situatie plaatsvindt. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  In het geval van een bezwaar, zal TFS global hanger management GmbH de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende redenen voor verwerking kunnen aantonen die de bescherming, de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene overtreffen, of de verwerking dient voor de handhaving, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

  Indien TFS global hanger management GmbH persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op deze marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van TFS global hanger management GmbH voor directmarketingdoeleinden, zal TFS global hanger management GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om zich op grond van zijn specifieke situatie te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens bij TFS global hanger management GmbH voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van TFS global hanger management GmbHa of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij om zijn recht van bezwaar in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures met technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen inclusief profilering

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, zoals toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor hem rechtsgevolgen heeft of hem op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij uniale of nationale wetgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen en deze wetgeving voorziet in passende waarborgen voor de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt TFS global hanger management GmbH redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

  Als de betrokkene rechten wil laten gelden met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zoals bepaald in de Europese richtlijn en de verordening betreffende de verstrekking van persoonsgegevens.

  Als de betrokkene zijn recht op intrekking van zijn toestemming wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • j) Oorsprong van de gegevens

  Als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, hebt u recht op informatie over alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.

 • k) Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

  Volgens art. 77 van de AVG kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is.

  Uw bevoegde autoriteit is:

  De staatscommissaris voor gegevensbescherming Nedersaksen
  Prinzenstraße 5
  30159 Hannover

  Telefoon: +49 (0) 511 120-4500
  Telefax: +49 (0) 511 120-4599
  E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

7. Gegevensbescherming voor sollicitaties en in het sollicitatieproces

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de kandidaten met het oog op de verwerking van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager relevante aanvraagdocumenten elektronisch bij de verwerkingsverantwoordelijke indient, bijvoorbeeld via e-mail of een webformulier dat op de website beschikbaar is. Indien de verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de doorgestuurde gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie conform de wettelijke bepalingen. Indien de voor verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de kandidaat sluit, wordt het aanvraagdossier twee maanden na de kennisgeving van het besluit tot afwijzing van de aanvraag automatisch verwijderd, tenzij de verwijdering in strijd is met andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld de verplichting om bewijs te leveren in een procedure op grond van de Duitse Algemene Wet voor Gelijke Behandeling (AGG).

8. Rechtsgrond voor verwerking

Art. 6 I lid a) van de AVG dient onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene een partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het leveren van enige andere dienst of overweging, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lid b) van de AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lid c) van de AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lid d) van de AVG. Uiteindelijk zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op art. 6 I lid f) van de AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van onze onderneming of van een derde partij te vrijwaren, tenzij de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene terzijde worden geschoven. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was de wetgever van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de verantwoordelijke persoon is (overweging 47, zin 2, AVG).

9. Rechtmatige belangen bij de verwerking die door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lid f) van de AVG, is het in ons legitiem belang om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren in het belang van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

10. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om een contract uit te voeren of te initiëren.

11. Wettelijke of contractuele voorschriften voor het verstrekken van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een contract af te sluiten dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die we vervolgens moeten verwerken. De betrokkene verplicht is dus verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem een contract afsluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker maakt de betrokkene per geval duidelijk of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of vereist is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

12. Bestaande geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Bron

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringsgenerator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe gegevensbeschermingsfunctionaris Augsburg, in samenwerking met de in Keulen gevestigde IT- en gegevensbeschermingsadvocaat Christian Solmecke.

Status: 25.03.2020