Gedragscode TFS global hanger management Groep

De voorliggende gedragscode is gebaseerd op de waarden die de onderneming als de hare ziet. De code is bedoeld om veilig te stellen, dat alle medewerkers en managers van de TFS Groep volgens de daarin opgenomen waarden en richtlijnen leven en handelen. De TFS Gedragscode kan niet alle onderwerpen uitvoerig afdekken, maar fungeert als principiële en eenduidige leidraad voor het gedrag dat wij van al onze medewerkers op alle werklocaties verwachten.

Het bedrijf communiceert met werknemers, zakenpartners en andere belanghebbenden over de gedragscode en de implementatie daarvan, bijv. door bekendmakingen op de eigen internetpagina's. TFS is bereid een dialoog te voeren over de inhoud van de gedragscode. Bedrijfsgeheimen en zakelijke informatie van derden worden omzichtig en vertrouwelijk behandeld.

Naleving van toepasselijke wetgeving

Alle zakelijke activiteiten van de TFS Groep dienen te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten op nationaal en internationaal niveau. De TFS Groep verplicht zich bovendien bij alle zakelijke activiteiten eventueel toepasselijke wet- en regelgevingen tegen omkoping en corruptie in acht te nemen.

Verbod op discriminatie en pesterijen

De TFS Groep zal geen discriminerende maatregelen of handelingen van welke aard dan ook toelaten of begaan. Discriminatie betekent elke vorm van onderscheid, uitsluiting of bevoordeling die een gelijke behandeling of de toegang tot arbeid en banen inperkt en die mogelijkerwijze gebaseerd is op huidskleur, geslacht, religie, politieke overtuiging, leeftijd, nationaliteit, sociale of etnische herkomst, familieverplichtingen of vergelijkbare beweegredenen van deze aard. De TFS Groep verplicht zich bovendien te zorgen voor arbeidsplaatsen die vrij zijn van pesterijen en waar niemand op welke manier dan ook wordt lastiggevallen. Het recht op eigen mening en op vrijheid van meningsuiting wordt beschermd en gegarandeerd.

Beloningen en toeslagen

Het bedrijf garandeert dat het geen lonen zal uitbetalen die lager zijn dan het wettelijke minimumloon. De aan de medewerkers uitbetaalde beloning dient aan alle toepasselijke wetgevingen op het gebied van lonen en salarissen te voldoen, incl. de bepalingen over minimumlonen, overuren en wettelijk vastgelegde toeslagen.

Arbeidstijd

De TFS Groep garandeert dat de wettelijke voorgeschreven beperkingen van de arbeidstijden nageleefd worden. De maximaal toegelaten arbeidstijd per week wordt geregeld volgens de nationale wetgeving en in overeenstemming met de conventies van internationale arbeidsorganisaties. De beperking van het aantal overuren wordt geregeld volgens de regionale wettelijke en contractuele verplichtingen. Werknemers hebben - behoudens buitengewone omstandigheden gedurende een beperkte periode - recht op minimaal een vrije dag per kalenderweek. De bedrijfsleiding zorgt voor de vereiste werkonderbrekingen om de veiligheid en gezondheid van de medewerkers niet in gevaar te brengen.

Verbod op kinderarbeid

De TFS Groep accepteert geen tewerkstelling van kinderen die jonger zijn dan 15 jaar, tenzij dit onder de toepasselijke wetgeving toegestaan is. In geen geval dienen zij echter jonger dan 14 jaar te zijn. In gevallen waarin de toepasselijke wetgeving een hogere minimumleeftijd voor tewerkstelling voorschrijft of de wettelijke schoolplicht op een hogere leeftijd dan 15 jaar eindigt, wordt de betreffende leeftijdslimiet als maatgevend beschouwd. Algemene educatieve of trainingsprogramma's die door kinderen aan scholen of andere instellingen worden gevolgd, vallen niet onder deze beperking. Alle jonge werknemers moeten worden beschermd tegen de uitvoering van werkzaamheden waarvan te voorzien is dat deze gevaren inhouden of de scholing / opleiding van het kind negatief beïnvloeden of zijn gezondheid of zijn psychische, fysieke, sociale, geestelijke of morele ontwikkeling in gevaar brengen.

Verbod op dwangarbeid

De TFS Groep maakt geen gebruik van dwangarbeid of verplichte tewerkstelling. Hiermee worden alle werkzaamheden of diensten bedoeld die onder dreiging van een straf worden verricht of waarvoor iemand zich niet vrijwillig beschikbaar heeft gesteld. Het is eveneens verboden persoonlijke identificatiebewijzen van medewerkers bij aanvang van een dienstverband in te nemen en achter te houden.

Recht van vergadering

De TFS Groep erkent en respecteert het recht van vergadering van haar werknemers en hun recht om hun vertegenwoordigers vrij en onafhankelijk te kiezen. De TFS Groep garandeert dat deze vertegenwoordigers aan geen enkele vorm van discriminatie blootgesteld zullen worden.

Gezondheid en veiligheid op de werkplek

Het bedrijf garandeert dat de werkplek en de omgeving daarvan (machines, uitrusting, arbeidsprocessen, chemische bedrijfsmiddelen enz.) de gezondheid van de werknemers niet in gevaar brengen of lichamelijk letsel veroorzaken. Geschikte maatregelen voor de preventie van ongevallen en ter verbetering van de arbeidsomstandigheden zijn het doel van regelmatig plaatsvindende optimalisatieprogramma's. De werknemers dienen te beschikken over gegarandeerde toegang tot drinkwater, sanitaire inrichtingen en sociale ruimtes, die in overeenstemming met de toepasselijke wetgevingen ingericht zijn en overeenkomstig in stand gehouden en onderhouden worden. De werkplekken en hun omgeving dienen over geschikte nooduitgangen en brandveiligheidsinrichtingen en over adequate verlichting te beschikken. Er dient eveneens gezorgd te worden voor een adequate bescherming van niet-rokers.

Milieu en duurzaamheid

Het bedrijf voldoet aan de voorschriften voor de milieubescherming die voor de diverse bedrijven en vestigingen gelden. Het handelt milieubewust op alle bedrijfslocaties. Procedures en normen voor de behandeling van afval, voor de omgang met en afvoer van chemische en andere gevaarlijke stoffen en voor emissies en de zuivering van afvalwater dienen minimaal te voldoen aan de wettelijke minimumeisen of deze te overtreffen.

De TFS Groep is zich bewust van het feit dat alle natuurlijke hulpbronnen slechts in beperkte mate beschikbaar zijn en dat er daarom sprake is van een verantwoordelijkheid ten opzichte van toekomstige generaties. Op basis van de drie elementen ecologie, economie en sociale verantwoordelijkheid stelt het bedrijf veilig dat zijn producten en productieprocessen voldoen aan de eisen aan een “duurzame ontwikkeling”.

Richtlijnen corruptiebestrijding

TFS verbiedt elke vorm van corruptie. Medewerkers van TFS evenals derden voor wie dit beleid van toepassing is, mogen geen steekpenningen, smeergeld, corrupte of facilitaire betalingen of ongepaste geschenken vergeven aan regeringsambtenaren of rechtspersonen, deze aanbieden aan of aanvaarden van de genoemde persoon, ongeacht de lokale handelspraktijken of gewoonten. Alle medewerkers van TFS evenals derden, die in opdracht van TFS handelen, moeten zich houden aan de geldende bepalingen en regelgeving inzake corruptiebestrijding, met inbegrip van de U.K. Bribery Act (UKBA).