TFS - global hanger management Grubu Davranış İlkeleri

Aşağıdaki davranış ilkeleri şirketin ahlak değerlerini temel alır. Amaç, TFS Grubunun tüm çalışanları ve yöneticilerinin bu kurallar kapsamındaki değerlere ve ilkelere uygun yaşayıp çalışmalarını sağlamaktır. TFS Davranış İlkeleri her alanı bütünüyle kapsayamasa da, tüm çalışanlarımızdan ve tüm iş sınıflarından bekleyeceğimiz davranışlar için temel ve anlaşılır bir anlayış oluşturmalıdır.

Şirket, Davranış İlkelerini ve uygulanmasını örneğin ilgili internet platformu aracılığıyla çalışanlara, paydaşlarına ve diğer çıkar gruplarına iletir. TFS Davranış İlkelerinin içeriği konusunda dialoga açıktır. İşletme sırları ve üçüncü şahıslarla ilgili ticari bilgiler duyarlılık ve gizlilikle kullanılır.

Yasalara Uyma

TFS Grubunun tüm iş faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası alanlarda geçerli tüm yasal gerekliliklere uyması gerekir. TFS Grubu ilave olarak tüm ticari faaliyetlerinde geçerli tüm rüşvetle mücadele ve yolsuzluk karşıtı yasa ve hükümlere dikkat etmeyi taahhüt eder.

Ayrımcılık ve Taciz Yasağı

TFS Grubu hiçbir ayırımcı tedbirin alınmasına izin vermez, muameleye girişmez. Ayrımcılık, eşit muameleyi, işe ya da çalışmaya erişim imkanlarını kısıtlayan, ten rengi, cinsiyet, dini inanç, siyasal görüş, yaş, ulusal, toplumsal veya etnik köken, ailevi sorumluluk veya buna benzer düşüncelere dayanan her türlü kararı, dışlama veya tercihi ifade eder. TFS Grubu her türlü taciz ve baskıdan arındırılmış işyerleri sağlamayı taahhüt eder. Özgür düşünce ve serbest ifade hakkı korunur ve sağlanır.

Ücret ve Ayrıcalıklar

Şirket geçerli asgari ücretin altında herhangi bir ücret ödememeyi taahhüt eder. Çalışanlara ödenen ücretlerin asgari ücretler, fazla mesai ve yasayla belirlenmiş ayrıcalıklar da dahil, maaş ve ücretlerle ilgili tüm geçerli yasalara uygun olması gerekir.

Çalışma Süresi

TFS Grubu geçerli yasal çalışma süresi kısıtlamalarına uyacağını taahhüt eder. Bir hafta için izin verilen azami çalışma süresi ulusal yasalar ve uluslararası çalışma örgütlerinin ilgili anlaşmalarıyla düzenlenir. Fazla mesai kısıtlamaları bölgeye özel yasa veya anlaşma hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Olağanüstü koşulların dışında ve kısıtlı bir süre için, çalışanların her takvim haftasında bir gün tatil hakkı mevcuttur. Çalışanların güvenlik ve sağlığını tehlikeye atmamak için, işletme gerekli molaları düzenler.

Çocuk İşgücü Yasağı

Yasal hükümlerce izin verilme durumu hariç, TFS Grubu 15 yaş altı çocukların istihdamını kabul etmez; 14 yaş altındaki çocukları asla çalıştırmaz. Yürürlükteki yasaların daha yüksek bir asgari istihdam yaşı belirlemesi ya da zorunlu eğitimin 15 yaşı aşması durumunda, bu yaş sınırı geçerli addedilir. Bu kısıtlama, okullardaki veya diğer kurumlardaki çocuklara yönelik genel eğitim ve staj programlarını kapsamaz. Tüm genç çalışanların tehlikeli olması muhtemel, eğitimini etkileyici, sağlığını veya fizik, toplumsal, ruhsal veya ahlaki gelişmesine zarar verebilecek her türlü faaliyeti yerine getirmekten korunması gerekir.

Angarya Yasağı

TFS Grubu ceza tehdidiyle yaptırılan veya yerine getirilmesine kimsenin gönüllü olarak katılmadığı her türlü iş ya da hizmeti kapsayan tüm angaryayı veya zorla çalıştırmayı reddeder. Aynı bağlamda, işe başlangıç aşamasında çalışanların kimlik belgelerini alıkoymak da yasaktır.

Toplantı Özgürlüğü

TFS Grubu çalışanların toplantı özgürlüğü hakkını ve temsilcilerini özgür ve bağımsızca seçme haklarını tanır ve saygı gösterir; bu temsilcilerin hiçbir ayrımcılıkla karşılaşmayacaklarını taahhüt eder.

İşyerinde Sağlık ve Güvenlik

Şirket işyeri ve çevresinin (makineler, donanım teçhizat ve üretim süreci, kimyasal malzeme vb.) çalışanların bedensel bütünlüğü ve sağlığı için tehlike oluşturmamasını teminat altına alır. Düzenli olarak gerçekleştirilen iyileştirme programlarının hedefi, kaza tehlikesini azaltacak ve çalışma koşullarını iyileştirecek önlemlerin alınmasıdır. Çalışanların bu bağlamda geçerli yasal hükümler uyarınca oluşturulan ve bu doğrultuda korunan içme suyuna, sıhhi tesisat donanımına ve sosyal mekanlara erişimi sağlanmalıdır. İşyeri ve çevresi gerekli acil çıkışlarla, yangın söndürme teçhizatıyla ve yeterli aydınlatmayla donatılmış olmalıdır. Sigara içmeyenlerin korunması için de gerekli önlemler alınmalıdır.

Çevre ve Sürdürülebilirlik

DŞirket söz konusu mekanlarda işletmesiyle ilgili tüm geçerli çevre hükümlerine uyacaktır. Bu önlemler tüm mekanlar için geçerlidir. Atıkların giderilmesi, kimyasal maddelerin ve diğer tehlikeli malzemenin işlenmesi ve tasfiyesi, emisyon ve atık suların işlenmesiyle ilgili standart ve yöntemler en azından asgari yasal koşulları karşılamalı veya bu koşulları aşmalıdır.

TFS Grubu tüm hammadelerin kısıtlı olduğunun, bu nedenle izleyen nesillere karşı sorumluluk üstlendiğinin bilincindedir. Şirket ekoloji, ekonomi ve toplumsal sorumluluktan oluşan üç öğeyi temel alır ve ürün ve üretim süreçlerinin «sürdürülebilir bir gelişme» kavramıyla uyum içinde yürütülmesini sağlar.

Anti Rüşvet Yönetmeliği

TFS rüşvetin her türlüsünü yasaklamaktadır. Yöresel iş uygulamaları veya usullerine bakılmaksızın TFS elemanları ve bu yönetmeliğin kendileri için de geçerli olan üçüncü şahıslar hiç bir şekilde rüşvet para, bahşiş, irtikap ödemeleri, hızlandırma ödemeleri veya devlet memurlarına veya yargı mensuplarına uygunsuz hediyeler veremez, bunları teklif edemez veya bu şahıslardan alamaz. Tüm TFS elemanlarının ve TFS tarafından görevlendirilen üçüncü şahısların geçerli anti rüşvet hükümlerine ve yönetmeliklerine uymaları zorunludur, bu [Birleşik Kraliyet tarafından rüşvet karşıtı yürürlüğe konulan kanun] U.K. Bribery Act (UKBA) için de geçerlidir.