Onze firma

De opdracht van onze firma

TFS handelt verantwoordings-bewust en investeert op lange termijn in winstgevende groei binnen de dienstenverlenings-industrie voor kringloopsystemen van grondstoffen en de daarmee verbonden sectoren. Daarvoor moeten wij de behoeften vastleggen en producten en dienst-verleningen aanbieden, die aan de eisen van de klanten, de toekomstige markten en het milieu voldoen.

Ons toekomstbeeld

Wij willen een internationaal belangrijk servicebedrijf voor kringloopsystemen van grondstoffen worden.

Wij willen ervoor bekend zijn, dat:

 • onze medewerkers het beste presteren,
 • onze produkten en dienstverleningen van hoge kwaliteit zijn,
 • wij de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers in de voorgrond stellen,
 • wij aktief aan het sociale leven deelnemen,
 • wij milieubewust handelen en voor het behoud van een levenswaardig milieu opkomen.
 • wij economisch gezien succes hebben en groeien.

Door internationale activiteiten, persoonlijke uitdagingen en professionele ontwikkelings-mogelijkheden willen wij voor gekwalificeerde medewerkers attraktief zijn. Wij werken in een sfeer van open kommunikatie en kollegiale samenwerking en bevorderen de bereidheid risico´s te nemen en het denken op ondernemingsniveau.

Wij oriënteren ons aan de markt, eisen kwaliteitsproducten en service, bieden die aan en onderhouden kontakten tot klanten en andere zakenrelaties. Wij vergroten onze markten door een innovatieve en leidende rol in de productieontwikkeling en in de dienstverlening in te nemen. In onze marktsector nemen wij een leidende positie in. Wij zetten ons in voor de milieubelangen, onze medewerkers en onze klanten.

Onze waarden

Integriteit

In al onze activiteiten zijn we eerlijk en fair en staan op betrouwbaar gedrag.

Dit bereiken wij omdat wij altijd:

 • ons aan de wetgeving houden,
 • onze doelstellingen consequent nastreven,
 • de kultuur en de autonomie van de staten, waarmee we verbonden zijn, respecteren,
 • open zijn en elkaar vertrouwen en respecteren.

Personen

Wij respecteren de rechten en waarden van iedere persoon. Ons individueel en gemeenschappelijk handelen, alsmede de uitstekende prestaties en capaciteiten van onze medewerkers verschaffen ons concurrentievoordelen.

Dit bereiken wij omdat wij:

 • gekwalificeerde sollicitanten aanstellen en opleiden, alsmede alle medewerkers stimuleren, die motivatie en prestatie laten zien,
 • voor gelijke kansen voor iedereen opkomen,
 • een klimaat scheppen, dat onze medewerkers tevredenheid garandeert en hun gevoel van zelfwaarde verhoogt,
 • ieder persoonlijk de mogelijkheid geven zijn begaafdheden vol te ontplooien,
 • onze medewerkers waar-deren, betalen en ze tot voortdurende prestaties aanmoedigen,
 • de mensenrechten respecteren en kinderarbeit, dwangarbeit, uitbuiting en mensonwaardige arbeidsomstandigheden veroordelen.

Milieu, gezondheid en veiligheid

Wij verplichten ons ertoe, ons milieu, alsmede de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te beschermen. Deze verplichting nemen wij ook op ons t.o.v. de steden en gemeenten, waarin wij werken.

Dit bereiken wij omdat wij:

 • bereikbare milieustan-daards realiseren en hulp-bronnen sparen,
 • betere mogelijkheden voor de milieubescherming ontwikkelen,
 • humane en veilige arbeidsplaatsen scheppen en in stand houden,
 • uitgebreid informeren en de veilige omgang met onze producten garan-deren,
 • altijd op ongelukken en noodsituaties voorbereid zijn,
 • de gezondheidszorg van onze medewerkers onder-steunen.

Technologie

Technologie is voor ons een verdere sleutel tot succes.

Dit bereiken wij omdat wij:

 • nieuwe technologieën ontwikkelen, verwerven en uitbouwen,
 • de meest geavanceerde technologie consequent toepassen.

Zakenrelaties

Wij verplichten ons ertoe, aan de eisen van onze klanten te voldoen, dit tot wederzijds profijt.

Dit bereiken wij omdat wij:

 • ons oriënteren aan de eisen van onze klanten,
 • producten en dienstver-leningen van hoge kwaliteit aanbieden,
 • de belangen van onze zakenrelaties steeds behartigen.

Vooruitgang

Wij zijn bereid voortdurend verbeteringen aan te brengen en nemen iedere uitdaging aan.

Dit bereiken wij omdat wij:

 • innovaties mogelijk maken en bevorderen alsmede tot een constante verbetering van onze producten, diensten-verleningen, productieproce-dures, systemen en werk-plaatsen bijdragen,
 • alle medewerkers aktief in het kwaliteitsproces betrekken,
 • nieuwe werkgebieden verwerven en uitbouwen,
 • ons capaciteitspotentieel verhogen en steeds kostenbewust handelen,
 • onze gemeenschappelijke doelstellingen en verwach-tingen voor iedereen duidelijk definiëren en presenteren,
 • uitdagende en attraktieve werkruimtes creëren,
 • teamwork, open communi-catie en innovatie bevor-deren,
 • de efficiëntie van organisa-torische procedureprocessen beoordelen,
 • onze zakelijke methodes en regelgeving steeds optimeren.

Onze doelstellingen en strategieën

Onze doelstellingen - en strategieën, die nodig zijn om deze te bereiken – correspon-deren met onze toekomst-voorstellingen en onze waardes.

Onze doelstellingen bestaan uit zes elementen:

1. Groei

Wij willen een groeipercentage bereiken, dat onze medewerkers en zakenrelaties de zekerheid geeft van een goede samenwerking op lange termijn.

Wij willen onze bestaande firma uitbreiden en internationaal nieuwe werkterreinen door oprichting, aankoop en overname toevoegen.

2. Rentabiliteit

Wij willen tot een waardestijging bij onze ondernemingen bijdragen en op lange termijn een kapitaal-rendement bereiken, dat hoger is dan de kosten voor de inzet van het kapitaal.

Wij willen dit door een voortdurende verbetering van onze processen, technologieën en ons leidinggevende optreden bereiken. Daarbij oriënteren wij ons in het bijzonder aan de vorderingen van onze zakenrelaties. Hierbij laten wij ons meten met onze concurrenten.

3. Internationale perspectieven

Wij willen een internationale dienstverleningsonderneming worden, die 50% van zijn omzet buiten Duitsland behaalt.

Wij volgen, ook in de toekomst, een internationale strategie en ontwikkelen een globale organisatie die over een stam van ervaren medewerkers met internationale perspectieven beschikt.

4. Innovatieve producten / werkterreinen

Wij willen 25% van onze omzet binnen de komende 10 jaar met nieuwe producten maken.

Wij bevorderen de ontwikkeling van technologieën die aan de markt voldoen en zullen een vooraanstaande positie in de ontwikkeling en toepassing van innovatieve en kostensparende processen innemen.

5. Personen

Wij ontwikkelen een internationale basis van gekwalificeerde medewerkers en creëren een door samenwerking gekenmerkte werk-omgeving met een uitgebreide teamgeest en actieve coöperatie.

Dit aktiveert onze medewerkers zelfstandig te werken en bij de realisering van de onder-nemingsdoelstellingen succes-vol te coöpereren. Wij bieden een honorering aan die de concurrentie standhoudt alsmede attractieve waarderingssystemen om het teamwork en het eigen initiatief te bevorderen.

6. Milieu, gezondheid en veiligheid

Wij zijn een verantwoordings-bewust lid van de gemeenschap.

Wij verplichten ons ertoe, ons milieu te beschermen, de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers alsmede die van de gebruikers van onze producten en die van de gemeentes, waarin we werken, te garanderen.

Wij ontwikkelen strategieën en plannen voor het creëren van veilge werkplaatsen, en voor het vermijden van milieu-verontreinigingen. Wij onder-werpen ons aan de strengste milieu- en veiligheids-standaards. Wij garanderen de veiligheid van onze producten, dienstverleningen en het verantwoorde gebruik ervan door onze klanten. Onze productinnovaties dragen op lange termijn bij tot een beter gebruik van de hulpbronnen in de zin van een beschermd milieu, een grotere tevredenheid van de klanten, tevreden medewerkers en duurzame zakenrelaties.